MDA: Đào Đình Đức - Phó Giám đốc - đã bán 36.000 CP

HNX - 08/06/2022 4:06:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Đình Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: MDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.400 CP (tỷ lệ 3,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 36.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 36.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.400 CP (tỷ lệ 0,37%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/06/2022.

Các tin liên quan