TRT: Đặng Việt Dũng - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã mua 590.026 CP

HNX - 09/06/2022 3:35:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Việt Dũng
- Mã chứng khoán: TRT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 724.270 CP (tỷ lệ 6,6%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Văn Việt
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 589.546 CP (tỷ lệ 5,37%)

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 590.026 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.314.296 CP (tỷ lệ 11,98%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến thị trường không thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/06/2022.

Các tin liên quan