CVN: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX - 09/06/2022 4:36:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CVN của CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 9.899.997
          - Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Cổ phiếu cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
          - Phương án làm tròn : Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu CVN. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là 123/2=61,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua là 61 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: ü Toàn bộ số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các tổ chức, cá nhân trong nước với các điều kiện, phương thức và giá chào bán không được ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: ü Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ (nếu có) được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: ü Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số lượng cổ phiếu này được hủy và Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Việc xử lý cổ phiếu chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp, Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đảm bảo tỷ lệ nước ngoài tối đa tại Công ty và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Vinam
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Chi nhánh Kinh Đô.
               + Số tài khoản: 1016940878
          - Loại cổ phiếu đặt mua: + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 24/06/2022
               + Thời gian kết thúc: 21/07/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 24/06/2022
               + Thời gian kết thúc: 27/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Vinam, Tầng 6, Tòa nhà VTC Online số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba. Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

Các tin liên quan