VNI: Vũ Ngọc Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 2.700 CP

HNX - 10/06/2022 4:33:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Ngọc Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VNI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 124.000 CP (tỷ lệ 1,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 126.700 CP (tỷ lệ 1,22%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/06/2022.

Các tin liên quan