VGL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Đình Huy

HNX - 10/06/2022 4:31:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Đình Huy
- Mã chứng khoán: VGL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 562.110 CP (tỷ lệ 6,03%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 617.890 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.180.000 CP (tỷ lệ 12,65%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/06/2022.

Các tin liên quan