DRH: Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại DRH

HOSE - 10/06/2022 5:08:00 CH


Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần DRH Holdings như sau:

Các tin liên quan