SDJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 15/06/2022 8:13:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDJ của CTCP Sông Đà 25 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các vấn đề quan trọng khác.

Các tin liên quan