VXB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 15/06/2022 4:37:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXB của CTCP Vật liệu xây dựng Bến tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 20/07/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo tại Thư mời họp ĐHCĐ.
          - Nội dung họp: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung:
+ Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

Các tin liên quan