PVX: Ngô Thị Thu Hoài - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 0 CP

HNX - 21/06/2022 10:57:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Thu Hoài
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: PVX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường không đúng kỳ vọng mua đầu tư
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/06/2022.

Các tin liên quan