TB8: Phạm Đức Khiêm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP

HNX - 21/06/2022 3:15:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Khiêm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: TB8
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 240.914 CP (tỷ lệ 19,27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 240.914 CP (tỷ lệ 19,27%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không khớp được lệnh mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/06/2022.

Các tin liên quan