PPC: Sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 21/06/2022 4:07:00 CH


 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Các tin liên quan