HCM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

HOSE - 22/06/2022 9:06:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: HCM) như sau:

Các tin liên quan