C92: Nguyễn Cảnh Tùng - Ủy viên HĐQT - đã bán 29.300 CP

HNX - 22/06/2022 3:46:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Cảnh Tùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 57.814 CP (tỷ lệ 1,09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 29.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 28.514 CP (tỷ lệ 0,54%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá cổ phiếu không thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/06/2022.

Các tin liên quan