BLI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 23/06/2022 4:30:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLI của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12,03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.203 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 28/07/2022 và xuất trình các giấy tờ theo yêu cầu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Các tin liên quan