VIP: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ

HOSE - 24/06/2022 5:14:00 CH


Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ như sau:

Các tin liên quan