KKC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 27/06/2022 2:53:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KKC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/07/2022 đến hết tháng 07/2022
          - Địa điểm thực hiện: Cơ sở Cầu Kiền, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Các tin liên quan