VNI: Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 19.900 CP

HNX - 28/06/2022 2:38:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam
- Mã chứng khoán: VNI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.945 CP (tỷ lệ 0,19%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hồ Đắc Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.758.935 CP (tỷ lệ 16,98%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 19.945 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 19.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 45 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/05/2022.

Các tin liên quan