MC3: Trần Trung Thành - Kế toán trưởng - đã bán 22.280 CP

HNX - 28/06/2022 3:26:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Thành
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: MC3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.280 CP (tỷ lệ 0,64%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 22.280 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 22.280 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 24/06/2022.

Các tin liên quan