CMT: Lê Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 1.086.840 CP

HNX - 29/06/2022 9:34:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Ngọc Tú
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: CMT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.688.740 CP (tỷ lệ 23,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.086.840 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.086.840 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.775.580 CP (tỷ lệ 38,14%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/06/2022.

Các tin liên quan