LMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HNX - 30/06/2022 2:23:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LMC của CTCP Khoáng sản Latca như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến 01/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi thông báo đến cổ đông
          - Nội dung họp: + Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
+ Và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan