CTR: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 30/06/2022 4:45:00 CH


Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Các tin liên quan