BSC: CTCP Đầu tư Toàn Việt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1.459.336 CP

HNX - 30/06/2022 5:11:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Toàn Việt
- Mã chứng khoán: BSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.459.336 CP (tỷ lệ 46,32%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thị Tường Vy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 100 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.459.336 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.459.336 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/06/2022.

Các tin liên quan