DSN: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn AFC VF Limited

HOSE - 30/06/2022 5:10:00 CH


AFC VF Limited báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen như sau:

Các tin liên quan