PTT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương

HNX - 01/07/2022 3:21:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương
- Mã chứng khoán: PTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 28/06/2022.

Các tin liên quan