EID: CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục không còn là cổ đông lớn

HNX - 04/07/2022 4:32:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục- Mã chứng khoán: EID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 758.189 CP (tỷ lệ 5,05%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 720.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 38.189 CP (tỷ lệ 0,25%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 28/06/2022.

Các tin liên quan