HEC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 05/07/2022 9:01:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEC của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 40%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II. Để hạn chế tiếp xúc nơi đông người Công ty thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản bắt đầu từ ngày thanh toán cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Các tin liên quan