B82: Dương Tạ Hải Ninh không còn là cổ đông lớn

HNX - 06/07/2022 9:01:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Tạ Hải Ninh- Mã chứng khoán: B82
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 303.000 CP (tỷ lệ 6,06%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 106.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 196.600 CP (tỷ lệ 3,93%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 01/07/2022.

Các tin liên quan