API: Nguyễn Thị Bổn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 966.100 CP

HNX - 06/07/2022 4:42:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bổn
- Mã chứng khoán: API
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 966.100 CP (tỷ lệ 2,53%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Lăng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 7.492.122 CP (tỷ lệ 19,6%)

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 966.100 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 966.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/06/2022.

Các tin liên quan