PAC: Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch SXKD và đầu tư XD quý 2/2022, 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch quý 3, 9 tháng năm 2022

HOSE - 06/07/2022 5:00:00 CH


Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch SXKD và đầu tư XD quý 2/2022, 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch quý 3, 9 tháng năm 2022 như sau:

Các tin liên quan