NTH: Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch HĐQT - đã mua 126.200 CP

HNX - 07/07/2022 9:52:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Cao
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.874.945 CP (tỷ lệ 17,36%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 126.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.001.145 CP (tỷ lệ 18,53%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: diễn biến giá không như dự kiến
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/07/2022.

Các tin liên quan