PSG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán APG

HNX - 07/07/2022 2:02:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán APG
- Mã chứng khoán: PSG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.130.900 CP (tỷ lệ 14,66%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.713.469 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.417.431 CP (tỷ lệ 6,91%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giảm sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/07/2022.

Các tin liên quan