BTP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

HOSE - 07/07/2022 4:11:00 CH


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:

Các tin liên quan