NHH: Nghị quyết HĐQT về việc cho phép VMC mua cổ phiếu PBAT

HOSE - 07/07/2022 4:09:00 CH


Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông báo Nghị quyết HĐQT về việc cho phép VMC mua cổ phiếu PBAT như sau:

Các tin liên quan