PPC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 08/07/2022 11:01:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại như sau:

Các tin liên quan