EID: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

HNX - 12/07/2022 4:11:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Lương
- Mã chứng khoán: EID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 749.300 CP (tỷ lệ 5%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 9.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 759.100 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,06%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 04/07/2022.

Các tin liên quan