LCM: Thực hiện hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu LCM

HOSE - 12/07/2022 6:03:00 CH


Ngày 11/7/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) nhận được bản chính BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (Mã chứng khoán: LCM).

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau: …h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp;”

BCTC kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 của Công ty đều có ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán, vì vậy SGDCK TP.HCM sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu LCM của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Các tin liên quan