GVT: Nguyễn Văn Nam không còn là cổ đông lớn

HNX - 14/07/2022 2:45:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Nam- Mã chứng khoán: GVT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 621.099 CP (tỷ lệ 5,35%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 340.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 281.099 CP (tỷ lệ 2,42%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 08/07/2022.

Các tin liên quan