NAB: Lê Quang Quảng - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 900.000 CP

HNX - 15/07/2022 1:13:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quang Quảng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: NAB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.796.652 CP (tỷ lệ 0,27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 900.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/07/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/08/2022.

Các tin liên quan