CKV: Lý Chí Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 30.000 CP

HNX - 15/07/2022 3:12:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lý Chí Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: CKV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.000 CP (tỷ lệ 0,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua bổ sung cổ phiếu CKV
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/07/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/08/2022.

Các tin liên quan