MHC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 15/07/2022 6:06:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần MHC như sau:

Các tin liên quan