GVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hồng Nhung

HNX - 19/07/2022 9:13:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Nhung
- Mã chứng khoán: GVT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 710.000 CP (tỷ lệ 6,12%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 281.099 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 991.099 CP (tỷ lệ 8,54%)
- Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 13/07/2022.

Các tin liên quan