NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

HNX - 19/07/2022 3:28:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hà Phương
- Mã chứng khoán: NHP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.010.500 CP (tỷ lệ 10,92%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 168.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.179.200 CP (tỷ lệ 11,53%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/07/2022.

Các tin liên quan