KHD: Hồ Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 10.000 CP

HNX - 19/07/2022 3:38:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Văn Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: KHD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.286 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/07/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/07/2022.

Các tin liên quan