SFI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chốt DSCĐ để nhận cổ tức 2021 bằng cổ phiếu và tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022

HOSE - 21/07/2022 3:00:00 CH


Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chốt DSCĐ để nhận cổ tức 2021 bằng cổ phiếu và tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022 như sau:

Các tin liên quan