VFG: Thông báo công văn của UBCKNN về việc chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VFG

HOSE - 22/07/2022 10:45:00 SA


Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông báo công văn của UBCKNN về việc chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VFG như sau:

Các tin liên quan