SFI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

HOSE - 22/07/2022 5:17:00 CH


Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

Các tin liên quan