VTD: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX - 25/07/2022 4:18:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTD của CTCP Du lịch Vietourist như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 6.000.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:1
+ Phân bổ quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua).
+ Thực hiện: 1:1 (1 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 5.000 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là (5000x1)/1 = 5.000 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau: Ông A được quyền mua thêm 5.000,00 cổ phiếu; phần lẻ (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư không thấp hơn 10.000 đồng.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết (là số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán) sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Nguyễn Văn Trỗi
               + Số tài khoản: 0064100008335007
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 12/08/2022
               + Thời gian kết thúc: 31/08/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 12/08/2022
               + Thời gian kết thúc: 05/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist (Địa chỉ: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

Các tin liên quan