BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.000.000 CP

HNX - 25/07/2022 5:09:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH chứng khoán ACB
- Mã chứng khoán: BTS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.932.016 CP (tỷ lệ 5,61%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/07/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/08/2022.

Các tin liên quan