PTB: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 26/07/2022 11:00:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phú Tài như sau:

Các tin liên quan