C47: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

HOSE - 26/07/2022 10:56:00 SA


Công ty Cổ phần Xây dựng 47 công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021 như sau:

Các tin liên quan